Motie extra gelden voor Omgevingswet in gemeentefonds

 • Bestuur & Management
 • Implementatie algemeen
 • Organisatie
 • Wet- en regelgeving
 • 11 juni 2017
 • 778 BEKEKEN
 • 0 Likes

De Omgevingswet betreft een enorme financiële impact voor gemeenten.Door de invoering van de Omgevingswet in 2019 zal de gemeentelijke begroting, met ingang van 2018 en de volgende jaren incidenteel en structureel extra en aanzienlijk worden belast. Om die reden is de vraag of gemeenten aanspraak kunnen maken op het gemeentefonds van groot belang. Het antwoord op deze vraag luidt overwegend ‘nee’. En nu?

Er is een motie ingediend overwegende dat:

 • Na de transitie van het sociaal domein de invoering van de Omgevingswet voortvarend en vooral participatief met de raad van de gemeente is besproken;
 • Rijk, IPO, Unie van waterschappen en VNG via het “Hoofdlijnenakkoord financiële afspraken stelselherziening omgevingsrecht” afspraken hebben gemaakt over de verdeling van de invoeringskosten van de Omgevingswet;
 • Dankzij de rekentool, die ontwikkeld is door de VNG i.s.m. Deloitte recent inzicht verkregen is in de becijferde hoogte van de ambtelijke- en financiële investeringen (zowel incidenteel als structureel);
 • Deze dermate significant zijn, dat er aandacht wordt gevraagd voor de financiële impact voor gemeenten en de aanspraak op het gemeentefonds.

De VNG wordt – door de gemeente Utrechtse Heuvelrug – verzocht om te zorgen voor:

 • monitoring van de kosten van gemeenten;
 • aan te dringen op kostenbeheersing door het Rijk;
 • vóór inwerkingtreding van de wet opnieuw in overleg te treden met het Rijk over de houdbaarheid van de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord en zo nodig hiervoor extra gelden te reserveren.

Motie extra gelden voor Omgevingswet in Gemeentefonds.

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht