Marktverkenning Omgevingswet Software

  • Informatievoorziening
  • 2 juli 2019
  • 2093 BEKEKEN
  • 0 Likes
Paul Jansen

Op 29 mei 2019 is er een artikel gepubliceerd op KenniscentrumOmgevingswet.nl waarin gesproken wordt over een Marktverkenning Omgevingswet Software, uit te voeren door de VNG. Inmiddels heeft deze plaats gevonden, heeft daarnaast de IMG 100.000+ ook een Marktverkenning gehouden en is er ook nog een Markttoets uitgevoerd. In dit artikel bespreek ik ze alle drie.

Marktverkenning VNG

Op 27 mei 2019 is door de VNG namens alle gemeenten een Marktverkenning gestart naar het softwareaanbod voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Leveranciers die Omgevingswetsoftware of -diensten (in de toekomst gaan) aanbieden, werden uitgenodigd om te reageren op de Marktverkenning. Daarbij werd specifiek gevraagd naar VTH-software, Plansoftware en software ten behoeve van Toepasbare Regels.

De Marktverkenning bestond uit 2 delen: deel A, waarin algemene gegevens werden uitgevraagd en een deel B, waarin informatie over de specifieke software werd uitgevraagd. In het algemene deel is leveranciers gevraagd naar hun bedrijfsgegevens, hun portfolio met betrekking tot de Omgevingswet, hoe ze de transitie zien, welke voorwaarden ze stellen bij de implementatie en hoe de leverancier aankijkt tegen de ontwikkelingen in Common Ground. In deel B is antwoord gegeven op aspecten als generieke functionaliteit, de architectuur en het toepassen van standaarden. Ook is gevraagd naar de prijsopbouw en roadmap van hun product.

Leveranciers hebben bij elke vraag moeten aangeven of hun antwoord openbaar gemaakt mag worden of niet. Openbaar betekent publicatie op de VNG website (en andere media) en dus voor iedere geïnteresseerde in te zien (dus ook collega-leveranciers). De niet-openbare (inclusief de openbare) antwoorden worden alleen aan gemeenten verstrekt die via een e-mail bij de VNG kenbaar hebben gemaakt geïnteresseerd te zijn in de antwoorden. Randvoorwaarde daarbij is wel dat de gemeente die de resultaten van de Marktverkenning heeft ontvangen, deze niet verder buiten de organisatie brengt.

Op 12 juni is de eerste Marktverkenning gesloten. De resultaten worden sinds eind juni naar de geïnteresseerde gemeenten gestuurd. Daarna zullen de openbare antwoorden op de website van VNG gepubliceerd worden. Er is inmiddels weer een nieuwe Marktverkenning geopend en deze sluit op 15 september.

Marktverkenning IMG 100.000+

De vereniging Informatiemanagers Grote Gemeenten 100.000+ (IMG) heeft (bijna gelijktijdig) drie gescheiden Marktverkenningen uitgevoerd: één voor VTH-software, één voor Plansoftware en één voor Toepasbare Regels software. Tussen de IMG en de VNG heeft afstemming plaatsgevonden over de inhoud van verschillende Marktverkenningen. Daar waar de vragen bij de VNG Marktverkenning algemeen van aard waren, zijn in de Marktverkenningen van de IMG meer details uitgevraagd om beter inzicht te krijgen in welke leverancier welke functionaliteit op welk moment aanbiedt. Hiervoor zijn in mei en juni individuele gesprekken met verschillende leveranciers gevoerd en hebben de leveranciers – net als bij de Marktverkenning van de VNG – schriftelijk antwoord kunnen geven op een vragenlijst. De resultaten van deze Marktverkenningen worden begin juli verwacht. De publicatie daarvan vindt plaats op de website van de IMG.

Markttoets VNG

Daarnaast heeft de VNG nog een derde ‘verkenning’ gedaan: de ICT Markttoets. Deze markttoets is in opdracht van de VNG op vrijdagmiddag 21 juni uitgevoerd door Nederland ICT en adviesbureau PBLQ. Maximaal 20 leveranciers konden zich hiervoor inschrijven, om zo mee te discussiëren over de vraag hoe gemeenten ondersteund kunnen worden bij de verwerving van Omgevingswetsoftware en hoe de markt kan voldoen aan die verwervingsvraag. Tijdens deze dag zijn twee hoofdvragen behandeld:

  1. Zijn de beschreven specificaties, de minimale acties en het tijdpad voor de Omgevingswetsoftware adequaat om de verwervingsvraag van gemeenten op zowel korte als lange termijn te beantwoorden?
  2. Bij welke vorm van verwerving (evt. samenwerking van gemeenten), implementatie en migratie is de markt gebaat om ervoor te zorgen dat de gemeenten tijdig (uiterlijk 1 juli 2020) hun software beschikbaar hebben om te kunnen oefenen en 1-1-2021 in productie te zijn?

De resultaten van deze ICT Markttoets worden medio juli verwacht en zullen gepubliceerd worden op onder andere de website van de VNG.

Resultaten

Door de verschillende uitgevoerde Marktverkenningen kunnen gemeenten een beter beeld gaan vormen over welke leverancier welke software wanneer aanbiedt en met welke functionaliteiten. Het geeft gemeenten ook een beeld hoe leveranciers de implementatie en aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet gaan uitvoeren. Uit de resultaten van de ICT Markttoets kunnen gemeenten bovendien nagaan of en wanneer de markt kan voldoen aan de verwervingsvraag van gemeenten.

De eerste resultaten zijn beschikbaar:

Paul Jansen

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht