Handvatten voor meer betrokkenheid en goede informatievoorziening

  • Bestuur & Management
  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • Organisatie
  • 11 september 2017
  • 663 BEKEKEN
  • 0 Likes

De VNG heeft een factsheet gepubliceerd ten aanzien van betrokkenheid en informatievoorziening.

Ingewikkeld proces voor gemeenten
Parallel aan de dialoog met inwoners en bedrijven, moet de gemeente ook in gesprek met andere overheden (buurgemeenten, provincie, waterschappen, regionale Rijkswaterstaat) en met regionale uitvoeringsdiensten (omgevingsdienst, veiligheidsregio, GGD/GHOR-regio) om te komen tot eenduidig beleid. Dat is een veel ingewikkelder proces dan de tot nu toe gebruikelijke inspraakprocedures met inzage in stukken en indienen van zienswijzen. Regionale afstemming en samenwerking zijn dus noodzakelijk om tot werkbare keuzes te komen binnen de fysieke leefomgeving.

Wie zorgt voor regionale samenwerking?
Gemeenteraad aan zet bij regionale samenwerking? De gemeenteraad kan op verschillende manieren betrokken zijn bij regionale samenwerking. Het ligt voor de hand om aan te sluiten bij de manier waarop de gemeente dat gewoonlijk regelt. Als het gaat om het maken van een Omgevingsvisie is het de vraag wie het voortouw neemt als het gaat om de afstemming en samenwerking in de regio. Dat zal per gemeente verschillen. Soms is er een samenwerkingsverband of een centrumgemeente die automatisch het initiatief naar zich toetrekken. In andere gevallen zal het meer vanuit het collectief moeten komen. In alle gemeenten wordt in het kader van de invoering van de Omgevingswet al regionaal ambtelijk en bestuurlijk afgestemd.
Het is de gemeenteraad die verplicht is om een Omgevingsvisie vast te stellen. Geef als gemeenteraad aan welke taakverdeling met het college van B&W wenselijk en haalbaar is en maak afspraken over ruimte en mandaat. Over hoe de gemeenteraad concreet die betrokkenheid vorm kan geven, volgen hieronder enkele suggesties. Meerdere gemeenteraden vormen samen een werkgroep die een omgevingsvisie maakt. Dat maakt de afstemming met de provincie, het waterschap en de omgevingsdienst gemakkelijker, omdat de input van meerdere gemeenteraden tegelijk bij elkaar komt. Het helpt ook om de tegenstellingen die er zijn langs de gemeentegrenzen direct bespreekbaar te maken.

Informatievoorziening nodig voor regionale samenwerking
Om regionale samenwerking succesvol te laten verlopen is informatievoorziening voor de gemeenteraad van wezenlijk belang. Hou daarbij rekening met de tijdsinvestering en de behapbaarheid voor raadsleden en zorg dat informatie vindbaar, overzichtelijk en navolgbaar is.

Geef als gemeenteraad aan wat de wensen zijn met betrekking tot de informatievoorziening (frequentie, vorm, inhoud enz.). Het is de taak van het college van B&W om te zorgen dat de gemeenteraad tijdig en volledig geïnformeerd is. Zeker als er sprake is van regionale afstemming is het van belang dat alle betrokken gemeenteraden tegelijk beschikken over dezelfde informatie. Dat geldt ook voor de informatievoorziening van de andere regionale partners, denk daarbij aan buurgemeenten, provincie, waterschap en uitvoeringsdiensten. Ook die moet beschikbaar zijn voor de betrokken raden.

Raadpleeg eveneens de factsheet m.b.t. de sturende rol van raadsleden:

Factsheet: sturende rol voor raadsleden met omgevingsvisie

 

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht