Gevolgen Omgevingswet voor bedrijfsmatige activiteiten

  • Wet- en regelgeving
  • 21 juni 2017
  • 1209 BEKEKEN
  • 0 Likes

Wat betekent de Omgevingswet voor bedrijfsmatige activiteiten?

Eenvoudig beter luidt het motto van de Omgevingswet. De wet beoogt de regelgeving helder en eenvoudiger te formuleren en vorm te geven, zodat de gebruiker/de aanvrager zelf zijn of haar weg kan vinden door de regelgeving. Dit betekent dat het voor bedrijven eveneens duidelijk dient te zijn welke regelgeving van toepassing is en aan welke verplichtingen het bedrijf dient te voldoen.

Huidige situatie: bedrijven dienen zich aan de Wet Milieubeheer te houden, waarbij een verdeling wordt gemaakt in drie categorieën bedrijven, te weten:

  1. Categorie A – geen melding of vergunning nodig, louter voldoen aan de algemene regels opgenomen in het Activiteitenbesluit.
  2. Categorie B – meldingsplichtig (melden bij het bevoegd gezag) en eveneens voldoen aan de algemene regels.
  3. Categorie C – vergunningplichtig, dit zijn veelal complexe bedrijven die een vergunning nodig hebben voor hun activiteiten. De voorschriften staan in de vergunning. Daarnaast gelden gedeeltelijk regels uit het Activiteitenbesluit.

Toekomstige situatie: De Wet milieubeheer verdwijnt en de Omgevingswet komt daarvoor in de plaats. Elke gemeente zal een aantal milieuregels in een omgevingsplan moeten opnemen, vooral op het gebied van geluid, trilling, geur en veiligheid. De meldingsplicht en vergunningsplicht voor bedrijven blijft bestaan. De standaardvoorschriften zullen in het Besluit Activiteiten Leefomgeving staan, dat het Activiteitenbesluit vervangt.

Uitzonderingen: Voor bepaalde branches staan geen voorschriften in het Besluit Activiteiten Leefomgeving. De gemeente kan voor deze branches kaderstellende regels toevoegen aan het omgevingsplan. De wet- en regelgeving wordt met de Omgevingswet dus voor een groot gedeelte op maat gemaakt door de gemeente. Maar wordt ook versnipperd aangeboden.

Maatwerk
De veranderingen voor complexe bedrijven zijn klein, de wijzigingen voor kleinere bedrijven kunnen groot zijn. Elke gemeente kan een eigen invulling geven aan de regels voor activiteiten die niet beschreven worden in het Besluit Activiteiten Leefomgeving.

Wat voor vragen roept dit op?

  • Geuroverlast. Restaurants veroorzaken nogal eens geuroverlast. In de huidige situatie geeft het Activiteitenbesluit voorschriften over het voorkomen van geurhinder. Met de Omgevingswet komen basisregels bij geuroverlast uit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving. Een gemeente moet nu bepalen op welke wijze deze in het omgevingsplan opgenomen worden.
  • Afvalwater. Regels over afvalwater, zoals bij wasstraten, zijn opgenomen in het Besluit Activiteiten Leefomgeving. Dat is niet het geval met regels over afvalwater bij de horeca-branche, waarbij veelal vetafscheiders toegepast worden. Elke gemeente zal regels in het Omgevingsplan regels moeten stellen om de goede werking van het riool te borgen.
  • Licht. Met betrekking tot licht(hinder) regelt het Besluit Activiteiten Leefomgeving niets over lichthinder (uitgezonderd assimilatiebelichting). Een gemeente kan ervoor kiezen om in een omgevingsplan regels te stellen.

Kortom: een verplichting voor gemeenten om te voorzien in de regulering van bovengenoemde aspecten. Tevens levert dit onzekerheid op voor bedrijven. Wellicht pakt het goed uit als gemeenten soepel(er) omgaan met de regelgeving. Overigens kan het omgekeerde evenmin worden toegepast.

Raadpleeg hier de gehele bijdrage. 

Tevens hebben wij eerder verwezen naar de voordelen van de Omgevingswet voor kleine(re) bedrijven:

Omgevingswet verbetert dienstverlening aan kleinere bedrijven

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht