Aanvullingsbesluit natuur van start

  • Wet- en regelgeving
  • 5 december 2017
  • 689 BEKEKEN
  • 0 Likes
Redactie

Het ministerie van LNV is gestart met het Aanvullingsbesluit natuur. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zal dit besluit opgaan in de AMvB’s van de Omgevingswet.

In het Aanvullingsbesluit natuur worden de bepalingen uit de huidige natuurregelgeving (wet, besluit en regeling natuurbescherming) opgenomen die, gelet op de systematiek van de Omgevingswet, bij AMvB moeten worden geregeld. Onderwerpen van het besluit zijn onder meer de bevoegdheidsverdeling (voor activiteiten waarin niet de provincie maar het Rijk bevoegd gezag is), en regels over de gebiedsbescherming, soortenbescherming en handel in en bezit van dieren en planten, houtopstanden. Omdat de Omgevingswet een meer kaderstellend karakter heeft dan de Wet natuurbescherming, zullen veel inhoudelijke regels van de Wet natuurbescherming in het Aanvullingsbesluit een plek krijgen.

Begeleidingsgroep

Het ministerie wil de bevoegde gezagen en andere medeoverheden zo goed mogelijk betrekken bij de totstandkoming van het Aanvullingsbesluit natuur. Daarvoor is een begeleidingsgroep ingesteld. Deelnemers zijn de ministeries van LNV en BZK, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Met andere departementen en stakeholders vindt op een ander moment afstemming plaats.

Evaluatie

Ervaringen met de Wet natuurbescherming kunnen aanleiding zijn tot aanpassingen in de inhoudelijke regels ter bescherming van de natuur. Het IPO zal dit met de provincies evalueren. Ook aan de VNG en Unie van Waterschappen is gevraagd om met hun achterban te inventariseren wat de ervaringen zijn met de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Eventuele aanpassingen kunnen dan meegenomen worden in het Aanvullingsbesluit natuur. Daarbij moet rekening worden gehouden met de politieke toezegging en afspraken met provincies dat de Wet natuurbescherming beleidsneutraal opgaat in de Omgevingswet.

Bron: Omgevingswetportaal

Redactie

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht