Hein Corstens

Hein Corstens

Profiel

Mijn opleiding en achtergrond is bouwkunde, economie en informatica. Na een aantal jaren gemeentelijke ervaring heb ik een informaticabedrijf opgericht, dat gespecialiseerd was in advisering en softwareontwikkeling op het gebied van de  ruimtelijke informatievoorziening. In 2008 heb ik me gevestigd als zelfstandig adviseur en sindsdien met name gericht op de implementatie van Bouwwerk Informatie Modellen (BIM). Ik ben nu bezig met de toepassing van de BIM-benadering op gebieden. Daarnaast ben ik me gaan verdiepen in ontologieën als basis voor een semantisch geïntegreerde informatievoorziening.

Mijn kijk op de Omgevingswet
Het landelijke digitale stelsel voor de Omgevingswet, het DSO, dient een gemeentelijke pendant te krijgen, die ervoor moet zorgen dat de beleidscyclus van de Omgevingswet – een cyclus van beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking, uitvoering en terugkoppeling – adequaat ondersteund wordt. Eigenlijk wil je continu het gemeentelijk grondgebied monitoren en bijsturen aan de hand van de omgevingsvisie, het programma en het omgevingsplan. Daartoe dienen de diverse gemeentelijke registraties informatie te kunnen opleveren om de gemeentelijke ambities van het omgevingsbeleid te kunnen formuleren en evalueren. Dit stelt hoge eisen van actualiteit, betrouwbaarheid en integraliteit aan deze registraties. De kern van deze registraties wordt gevormd door de basisregistraties, waaraan onder meer met behulp van linked data andere gegevens gekoppeld kunnen worden.

Waarom ik mee doe met KenniscentrumOmgevingswet.NL
De digitalisering van de Omgevingswet en aanpalende wetten mag niet uitmonden in een massief juridisch en bureaucratisch stelsel. De digitalisering dient de verbeterdoelen van de Omgevingswet te ondersteunen, te weten inzichtelijkheid, integraliteit, flexibiliteit en resoluutheid. Om dat mogelijk te maken is bundeling en vergroting van kennis, onder meer door kritische uitwisseling, noodzakelijk. Het KCO biedt daartoe bij uitstek de gelegenheid.

Mijn specialisaties

  • ruimtelijke informatievoorziening (geo-informatie, bouwwerkinformatie)
  • Omgevingswet
  • asset management en systems engineering
  • semantische modellering
  • ontwerp van en advisering over informatiesystemen en informatie-architecturen.

Contact

Telefoon: 06 55 38 22 88
E-mail: hein@corstens.nl

LinkedIn

Terug naar overzicht